top of page

Algemene Voorwaarden

 Groene wagentjes (golfwagentjes)

 

Verhuurder:

Terroir – Wijnsafari BV

Riemsterweg 135A, 3740 Bilzen

 

Verhuuradres:

Café Cartouche

Helstraat 22, 3590 Diepenbeek

 

Artikel 1

Door het reserveren en het betalen van één of meer groene wagentjes via mail of op de webshop van Terroir-Wijnsafari verklaart de huurder zich akkoord met de huurvoorwaarden.

Artikel 2

De groene wagentjes zijn te huur voor de vastgelegde route gedurende 3 tot 4 uur.

De huurder kan de gekozen route op voorhand downloaden via communicatie die gestuurd wordt voorafgaand aan de activiteit.

De huurder is enkel verzekerd op de vaste route. Afwijken van de vast route is niet toegelaten.

De bestuurder van een groen wagentje moet min 18 jaar zijn en over een geldig rijbewijs B

beschikken. Per groen wagentje kunnen max 4 personen (hiermee worden zowel

volwassenen als kinderen/baby’s bedoeld) plaatsnemen.

Artikel 3

De huurder kan het groen wagentje op de gereserveerde dag en tijdstip afhalen aan Café Cartouche/Buurthuis Terlogt (Helstraat 22, 3590 Diepenbeek).

Bij het afhalen krijgt de huurder uitleg over de werking van het groen wagentje.

De groene wagentjes worden door de verhuurder overhandigd in goede staat en met een

voldoende opgeladen batterij voor de geboekte route.

De huurder op voorhand de route downloaden via communicatie die voorafgaand aan de activiteit gestuurd wordt en vervolgens via een eigen GPS/Smartphone het GPX-bestand inladen.

Artikel 4

Het groen wagentje dient conform de afspraak binnen de huurtermijn (3 of 4 uur) van het Terroir-Wijnsafari terug ingeleverd te worden en dit in dezelfde staat als waarin het zich bevond.

Bij het laattijdig inleveren, betaalt de huurder per laattijdig ingeleverd groen wagentje een

extra uurtarief per begonnen uur van € 100,00.

Artikel 5

Het groen wagentje blijft gedurende de huurperiode het exclusieve eigendom van Terroir-Wijnsafari BV. Het is de huurder niet toegestaan het groen wagentje uit te lenen, onder te verhuren of te transporteren met een voertuig, zonder voorafgaande toestemming van Terroir-Wijnsafari BV.

 

 

Artikel 6

De huurder dient zich te allen tijde aan de Belgische wetgeving te houden. Naast het

eerbiedigen van de verkeersregels wordt de huurder geacht op een verantwoordelijke manier om te gaan met het groen wagentje.

Het groen wagentje wordt gezien als een auto en de bestuurder dient zich bijgevolg aan

de wegcode van auto’s te houden .

Indien de huurder inbreuk pleegt op bestaande wetgevingen en/of reglementeringen tijdens

de huurperiode kan de Terroir-Wijnsafari BV in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden. Elke boete nav een inbreuk of overtreding is ten laste van de huurder.

Artikel 7

Indien de huurder tijdens de rit een probleem vaststelt, neemt hij onmiddellijk telefonisch

contact op met de Terroir-Wijnsafari BV. Indien het probleem telefonisch niet

opgelost kan worden, zal de organisatie een technieker ter plaatse sturen. Deze

depannagedienst is gratis als het voertuig zich op de voorgeschreven route bevindt.

Is de huurder echter – zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging - afgeweken van de

route dan wordt de tussenkomst van de technieker in rekening gebracht.

De huurder kan in geen geval schade of interesten verhalen voor gebruiksproblemen tijdens

de huurperiode.

Artikel 8

Het voertuig is verzekerd voor schade aan derden, weliswaar met een vrijstelling van € 350,00.

Bij een ongeval brengt de huurder de verhuurder hiervan onmiddellijk op de hoogte.

Het is de huurder verboden zich te verplaatsen bij een ongeval met ernstige schade.

Tevens dient er van elk ongeval een aangifte gedaan te worden.

Wanneer er een andere partij betrokken is en bij ernstige schade, wordt ook steeds de politie verwittigd, zodat zij ter plaatse een PV kunnen opstellen.

Bij eigen schade (schade aan het voertuig door de schuld van de huurder) gaat de huurder

akkoord dat er een schadedossier wordt opgemaakt. De kosten worden volledig verhaald op

de huurder. Tarieven voor beschadigde onderdelen worden berekend op basis van de op

dat moment geldende tarieven. Het werkloon voor herstellingen bedraagt € 35/uur (ex btw).

De huurder gaat hier uitdrukkelijk mee akkoord.

Artikel 9

Bij verlies of diefstal van het groen wagentje is de huurder verplicht om dit onmiddellijk te

melden aan de verhuurder (Terroir-Wijnsafari BV) en de politie.

De huurder is aansprakelijk voor het verlies en/of diefstal behoudens in het geval van

overmacht. Er wordt geen overmacht aanvaard als de huurder niet meer in het bezit van de

sleutel is.

Artikel 10

De Wijnsafari’s per groen wagentje van Terroir-Wijnsafari zijn voorzien op mogelijke Coronamaatregelen (regel van 4, buitenlucht, …) en weersbestendig vermits de wagentjes overdekt zijn. Indien er sprake is van noodweer zal de tour doorgaan met een alternatief transportmiddel.

De Wijnsafari’s per fiets en te voet zijn wel weersafhankelijk. Annulaties in geval van slecht weer gebeuren in samenspraak de dag zelf of eventueel de dag op voorhand. Betaalde voorschotten kunnen gebruikt worden voor het herplannen op een latere datum.

 

 

Artikel 11

Terroir-Wijnsafari BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van

een fout vanwege haarzelf of van één van haar medewerkers. Terroir-Wijnsafari BV kan enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van zware fout en/of opzet.

Artikel 12

Alle betwistingen worden beslecht naar Belgisch recht en vallen onder de exclusieve

bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Limburg.

bottom of page